Emerging Nanogenerators

Special Issue banner

Scope

This special topic is focused on the most forefront research in the subject area of emerging nanogenerators. Nanogenerators that can scavenge energy from the environment as sustainable power sources are newly emerging in the field of nano energy and have extensive potential applications in self-powered systems and active sensors. In the last decade, various emerging nanogenerators have been developed to scavenge different energies and realize other new applications. Authors have contributed original research articles or comprehensive review articles covering fundamental understandings and practical development or applications of emerging nanogenerators enabled by nanomaterials and nanotechnologies. The special topic focuses on the materials, devices, and applications of various nanogenerators. Specific topics of interest include triboelectric nanogenerators, piezoelectric nanogenerators, pyroelectric nanogenerators, hybridized and coupled nanogenerators, from materials to devices as well as various potential applications.

  Guest Editors

  Prof. Ya Yang, University of Chinese Academy of Sciences, China

  Prof. Zhong Lin Wang, Georgia Institute of Technology, USA

   Table of Contents

   Multieffect Coupled Nanogenerators

   Yun Ji, Yuan Liu, Ya Yang

   Research, vol. 2020, Article ID 6503157, 24 pages, 2020


   Recent Advances in Self-Powered Electrochemical Systems

   Linglin Zhou, Di Liu, Li Liu, Lixia He, Xia Cao, Jie Wang, Zhong Lin Wang

   Research, vol. 2021, Article ID 4673028, 15 pages, 2021


   Fully Organic Self-Powered Electronic Skin with Multifunctional and Highly Robust Sensing Capability

   Lijuan Song, Zheng Zhang, Xiaochen Xun, Liangxu Xu, Fangfang Gao, Xuan Zhao, Zhuo Kang, Qingliang Liao, Yue Zhang 

   Research, vol. 2021, Article ID 9801832, 10 pages, 2021


   A Fully Self-Healing Piezoelectric Nanogenerator for Self-Powered Pressure Sensing Electronic Skin

   Maosen Yang, Jinmei Liu, Dong Liu, Jingyi Jiao, Nuanyang Cui, Shuhai Liu, Qi Xu, Long Gu, Yong Qin

   Research, vol. 2021, Article ID 9793458, 9 pages, 2021


   Contrasting Thermoelectric Transport Behaviors of p-Type PbS Caused by Doping Alkali Metals (Li and Na)

   Zhenghao Hou, Dongyang Wang, Jinfeng Wang, Guangtao Wang, Zhiwei Huang, Li-Dong Zhao 

   Research, vol. 2020, Article ID 4084532, 11 pages, 2020


   Triboelectric Nanogenerator Enabled Smart Shoes for Wearable Electricity Generation

   Yongjiu Zou, Alberto Libanori, Jing Xu, Ardo Nashalian, Jun Chen

   Research, vol. 2020, Article ID 7158953, 20 pages, 2020


   Understanding the Percolation Effect in Triboelectric Nanogenerator with Conductive Intermediate Layer

   Binbin Zhang, Guo Tian, Da Xiong, Tao Yang, Fengjun Chun, Shen Zhong, Zhiming Lin, Wen Li, Weiqing Yang

   Research, vol. 2021, Article ID 7189376, 8 pages, 2021


   A Nonresonant Hybridized Electromagnetic-Triboelectric Nanogenerator for Irregular and Ultralow Frequency Blue Energy Harvesting

   Weibo Xie, Lingxiao Gao, Lingke Wu, Xin Chen, Fayang Wang, Daqiao Tong, Jian Zhang, Jianyu Lan, Xiaobin He, Xiaojing Mu, Ya Yang 

   Research, vol. 2021, Article ID 5963293, 12 pages, 2021


   Triangulated Cylinder Origami-Based Piezoelectric/Triboelectric Hybrid Generator to Harvest Coupled Axial and Rotational Motion

   Jihoon Chung, Myunghwan Song, Seh-Hoon Chung, Woojin Choi, Sanghyun Lee, Zong-Hong Lin, Jinkee Hong, Sangmin Lee

   Research, vol. 2021, Article ID 7248579, 9 pages, 2021


   Biopolymer Nanofibers for Nanogenerator Development

   Lulu Bai, Qing Li, Ya Yang, Shengjie Ling, Haipeng Yu, Shouxin Liu, Jian Li, Wenshuai Chen 

   Research, vol. 2021, Article ID 1843061, 20 pages, 2021


   Hybrid Triboelectric Nanogenerators: From Energy Complementation to Integration

   Lingjie Xie, Ningning Zhai, Yina Liu, Zhen Wen, Xuhui Sun

   Research, vol. 2021, Article ID 9143762, 23 pages, 2021


   Thickness-Dependent Piezoelectric Property from Quasi-Two-Dimensional Zinc Oxide Nanosheets with Unit Cell Resolution

   Corey Carlos, Yizhan Wang, Jingyu Wang, Jun Li, Xudong Wang 

   Research, vol. 2021, Article ID 1519340, 7 pages, 2021


   Triboelectric Nanogenerators and Hybridized Systems for Enabling Next-Generation IoT Applications

   Qiongfeng Shi, Zhongda Sun, Zixuan Zhang, Chengkuo Lee

   Research, vol. 2021, Article ID 6849171, 30 pages, 2021


   Self-Powered Room-Temperature Ethanol Sensor Based on Brush-Shaped Triboelectric Nanogenerator

   Jingwen Tian, Fan Wang, Yafei Ding, Rui Lei, Yuxiang Shi, Xinglin Tao, Shuyao Li, Ya Yang, Xiangyu Chen

   Research, vol. 2021, Article ID 8564780, 11 pages, 2021


   Magnetic Force Enhanced Sustainability and Power of Cam-Based Triboelectric Nanogenerator

   Hakjeong Kim, Hee Jae Hwang, Nghia Dinh Huynh, Khanh Duy Pham, Kyungwho Choi, Dahoon Ahn, Dukhyun Choi 

   Research, vol. 2021, Article ID 6426130, 11 pages, 2021


   Self-Powered Intelligent Human-Machine Interaction for Handwriting Recognition

   Hang Guo, Ji Wan, Haobin Wang, Hanxiang Wu, Chen Xu, Liming Miao, Mengdi Han, Haixia Zhang 

   Research, vol. 2021, Article ID 4689869, 9 pages, 2021


   Fiber-Shaped Triboiontronic Electrochemical Transistor

   Jinran Yu, Shanshan Qin, Huai Zhang, Yichen Wei, Xiaoxiao Zhu, Ya Yang, Qijun Sun 

   Research, vol. 2021, Article ID 9840918, 10 pages, 2021