Research - Top Articles

top article banner

The Editors of Research are pleased to share the journal's collection of top articles published each year. As always with the Science Partner Journals, all content is free to access.

2021 Top Articles

Room-Temperature Phosphorescent Organic-Doped Inorganic Frameworks Showing Wide-Range and Multicolor Long-Persistent Luminescence

Guowei Xiao, Bo Zhou, Xiaoyu Fang, Dongpeng Yan

Research, vol. 2021, Article ID 9862327, 11 pages, 2021


The Efficacy of Plant-Based Ionizers in Removing Aerosol for COVID-19 Mitigation

Ady Suwardi, Chin Chun Ooi, Dan Daniel, Chee Kiang Ivan Tan, Hongying Li, Ou Yang Zhong Liang, Yuanting Karen Tang, Jing Yee Chee, Anton Sadovoy, Shu-Ye Jiang, Srinivasan Ramachandran, Enyi Ye, Chang Wei Kang, Wun Chet Davy Cheong, Keng Hui Lim, Xian Jun Loh

Research, vol. 2021, Article ID 2173642, 11 pages, 2021


Understanding the Percolation Effect in Triboelectric Nanogenerator with Conductive Intermediate Layer

Binbin Zhang, Guo Tian, Da Xiong, Tao Yang, Fengjun Chun, Shen Zhong, Zhiming Lin, Wen Li, Weiqing Yang

Research, vol. 2021, Article ID 7189376, 8 pages, 2021


Next-Generation Prosthetic Hand: from Biomimetic to Biorealistic

Ning Lan, Manzhao Hao, Chuanxin M. Niu, He Cui, Yu Wang, Ting Zhang, Peng Fang, Chih-hong Chou

Research, vol. 2021, Article ID 4675326, 4 pages, 2021


Non-Hermitian Skin Effect in a Non-Hermitian Electrical Circuit

Shuo Liu, Ruiwen Shao, Shaojie Ma, Lei Zhang, Oubo You, Haotian Wu, Yuan Jiang Xiang, Tie Jun Cui, Shuang Zhang

Research, vol. 2021, Article ID 5608038, 9 pages, 2021


A Nonresonant Hybridized Electromagnetic-Triboelectric Nanogenerator for Irregular and Ultralow Frequency Blue Energy Harvesting

Weibo Xie, Lingxiao Gao, Lingke Wu, Xin Chen, Fayang Wang, Daqiao Tong, Jian Zhang, Jianyu Lan, Xiaobin He, Xiaojing Mu, Ya Yang

Research, vol. 2021, Article ID 5963293, 12 pages, 2021