Skip to main content

Research Article

Tuning Superhydrophobic Materials with Negative Surface Energy Domains

Zhongzhen Wu1, Liangliang Liu2, Shunning Li1, Shunping Ji1, Pinghu Chen1, Suihan Cui1, Zhengyong Ma1, Yuchang Weng1, Qian Huang1, Zhongcan Wu1, Hao Wu1, Yuan Lin1, Ricky K. Y. Fu2, Hai Lin1, Xiubo Tian1, Paul K. Chu2, and Feng Pan1

1School of Advanced Materials, Peking University Shenzhen Graduate School, Shenzhen 518055, China
2Department of Physics and Materials Science, City University of Hong Kong, Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong Kong, China
Correspondence should be addressed to Feng Pan; panfeng@pkusz.edu.cn

How to Cite this Article

Zhongzhen Wu, Liangliang Liu, Shunning Li, et al., “Tuning Superhydrophobic Materials with Negative Surface Energy Domains,” Research, vol. 2019, Article ID 1391804, 7 pages, 2019. https://doi.org/10.34133/2019/1391804.

  • Views 176
  • Citations 0
Altmetric Attention Score
Find out more