Skip to main content

Research Article

Experimental Test of Tracking the King Problem

Cheng-Qiu Hu1,2, Jun Gao1,3, Lu-Feng Qiao1,2, Ruo-Jing Ren1,2, Zhu Cao4, Zeng-Quan Yan1,2, Zhi-Qiang Jiao1,2, Hao Tang1,2, Zhi-Hao Ma5, and Xian-Min Jin1,2

1School of Physics and Astronomy, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China
2Synergetic Innovation Center of Quantum Information and Quantum Physics, University of Science and Technology of China, Hefei, Anhui 230026, China
3Institute for Quantum Science and Engineering and Department of Physics, Southern University of Science and Technology, Shenzhen 518055, China
4Center for Quantum Information, Institute for Interdisciplinary Information Sciences, Tsinghua University, Beijing, China
5School of Mathematical Sciences, MOE-LSC, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China
Correspondence should be addressed to Xian-Min Jin; xianmin.jin@sjtu.edu.cn

How to Cite this Article

Cheng-Qiu Hu, Jun Gao, Lu-Feng Qiao, et al., “Experimental Test of Tracking the King Problem,” Research, vol. 2019, Article ID 3474305, 6 pages, 2019. https://doi.org/10.34133/2019/3474305.

  • Views 245
  • Citations 0
Altmetric Attention Score
Find out more