Skip to main content

Research Article

Tunable Dynamic Black Phosphorus/Insulator/Si Heterojunction Direct-Current Generator Based on the Hot Electron Transport

Yanghua Lu1, Sirui Feng1, Runjiang Shen1, Yujun Xu1, Zhenzhen Hao1, Yanfei Yan1, Haonan Zheng1, Xutao Yu1, Qiuyue Gao1, Panpan Zhang1, and Shisheng Lin1,2

1College of Microelectronics, College of Information Science and Electronic Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China
2State Key Laboratory of Modern Optical Instrumentation, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China
Correspondence should be addressed to Shisheng Lin; shishenglin@zju.edu.cn

How to Cite this Article

Yanghua Lu, Sirui Feng, Runjiang Shen, et al., “Tunable Dynamic Black Phosphorus/Insulator/Si Heterojunction Direct-Current Generator Based on the Hot Electron Transport,” Research, vol. 2019, Article ID 5832382, 10 pages, 2019. https://doi.org/10.34133/2019/5832382.

  • Views 184
  • Citations 0
Altmetric Attention Score
Find out more