Skip to main content

Research Article

Microfluidic Electrospray Niacin Metal-Organic Frameworks Encapsulated Microcapsules for Wound Healing

Guopu Chen1, Yunru Yu2, Xiuwen Wu1, Gefei Wang1, Guosheng Gu1, Feng Wang1, Jianan Ren1,*, Huidan Zhang3,*, and Yuanjin Zhao1,2,*

1Research Institute of General Surgery, Jinling Hospital, Medical School of Nanjing University, Nanjing 210002, China
2State Key Laboratory of Bioelectronics, School of Biological Science and Medical Engineering, Southeast University, Nanjing 210096, China
3School of Engineering and Applied Sciences and Department of Physics, Harvard University, Cambridge, Massachusetts 02138, USA
*Correspondence should be addressed to Jianan Ren; jiananr@gmail.com, Huidan Zhang; hdzhang@seas.harvard.edu, and Yuanjin Zhao; yjzhao@seu.edu.cn

How to Cite this Article

Guopu Chen, Yunru Yu, Xiuwen Wu, et al., “Microfluidic Electrospray Niacin Metal-Organic Frameworks Encapsulated Microcapsules for Wound Healing,” Research, vol. 2019, Article ID 6175398, 11 pages, 2019. https://doi.org/10.34133/2019/6175398.

  • Views 1487
  • Citations 0
Altmetric Attention Score
Find out more