Skip to main content

Research Article

Single-Step Organization of Plasmonic Gold Metamaterials with Self-Assembled DNA Nanostructures

Shaokang Ren1, Jun Wang1, Chunyuan Song1, Qian Li2, Yanjun Yang1, Nan Teng1, Shao Su1, Dan Zhu1, Wei Huang1, Jie Chao1, Lianhui Wang1, and Chunhai Fan2

1Key Laboratory for Organic Electronics and Information Displays (KLOEID), Institute of Advanced Materials (IAM), Jiangsu Key Laboratory for Biosensors, School of Materials Science and Engineering, Nanjing University of Posts and Telecommunications, Nanjing 210023, China
2School of Chemistry and Chemical Engineering and Institute of Molecular Medicine, Renji Hospital, School of Medicine, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China
Correspondence should be addressed to Jie Chao; iamjchao@njupt.edu.cn, Lianhui Wang; iamlhwang@njupt.edu.cn, and Chunhai Fan; fanchunhai@sjtu.edu.cn

How to Cite this Article

Shaokang Ren, Jun Wang, Chunyuan Song, et al., “Single-Step Organization of Plasmonic Gold Metamaterials with Self-Assembled DNA Nanostructures,” Research, vol. 2019, Article ID 7403580, 10 pages, 2019. https://doi.org/10.34133/2019/7403580.

  • Views 884
  • Citations 0
Altmetric Attention Score
Find out more