Skip to main content

Research Article

Quantitative Surface Plasmon Interferometry via Upconversion Photoluminescence Mapping

Anxiang Yin1,2, Hao Jing1, Zhan Wu3,4, Qiyuan He1, Yiliu Wang1, Zhaoyang Lin1, Yuan Liu3, Mengning Ding3, Xu Xu1, Zhe Fei5, Jianhui Jiang4, Yu Huang3,6, and Xiangfeng Duan1,6

1Department of Chemistry and Biochemistry, University of California, Los Angeles, California 90095, USA
2School of Chemistry and Chemical Engineering, Beijing Institute of Technology, Beijing 100008, China
3Department of Materials Science and Engineering, University of California, Los Angeles, California 90095, USA
4State Key Laboratory for Chemo/Biosensing and Chemometrics, College of Chemistry and Chemical Engineering, Hunan University, Changsha 410082, China
5Department of Physics & Astronomy, Iowa State University, Ames, Iowa 50011, USA
6California NanoSystems Institute, University of California, Los Angeles, California 90095, USA
Correspondence should be addressed to Xiangfeng Duan; xduan@chem.ucla.edu

How to Cite this Article

Anxiang Yin, Hao Jing, Zhan Wu, et al., “Quantitative Surface Plasmon Interferometry via Upconversion Photoluminescence Mapping,” Research, vol. 2019, Article ID 8304824, 12 pages, 2019. https://doi.org/10.34133/2019/8304824.

  • Views 280
  • Citations 0
Altmetric Attention Score
Find out more