Skip to main content

Research Article

The Possibility of Changing the Wettability of Material Surface by Adjusting Gravity

Yong-Ming Liu1,2, Zi-Qing Wu1, Sheng Bao1, Wei-Hong Guo1, Da-Wei Li1, Jin He1, Xiang-Bin Zeng1, Lin-Jun Huang1, Qin-Qin Lu1, Yun-Zhu Guo1, Rui-Qing Chen1, Ya-Jing Ye1, Chen-Yan Zhang1, Xu-Dong Deng1, and Da-Chuan Yin1,3

1Key Lab of Space Bioscience & Biotechnology, School of Life Sciences, Northwestern Polytechnical University, Xi’an, 710072 Shaanxi, China
2School of Bioengineering, Sichuan University of Science and Engineering, Zigong, 643000 Sichuan, China
3Shenzhen Research Institute of Northwestern Polytechnical University, Shenzhen, 518057 Guangdong, China
Correspondence should be addressed to Da-Chuan Yin; yindc@nwpu.edu.cn

How to Cite this Article

Yong-Ming Liu, Zi-Qing Wu, Sheng Bao, et al., “The Possibility of Changing the Wettability of Material Surface by Adjusting Gravity,” Research, vol. 2020, Article ID 2640834, 11 pages, 2020. https://doi.org/10.34133/2020/2640834.

  • Views 427
  • Citations 0
Altmetric Attention Score
Find out more