Skip to main content

Research Article

Amplifying Orbital Angular Momentum Modes in Ring-Core Erbium-Doped Fiber

Jun Liu1, Shi Chen1, Hongya Wang1, Shuang Zheng1, Long Zhu1, Andong Wang1, Lulu Wang1, Cheng Du2, and Jian Wang1

1Wuhan National Laboratory for Optoelectronics and School of Optical and Electronic Information, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, 430074 Hubei, China
2Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd., Wuhan 430074, China
Correspondence should be addressed to Jian Wang; jwang@hust.edu.cn

How to Cite this Article

Jun Liu, Shi Chen, Hongya Wang, et al., “Amplifying Orbital Angular Momentum Modes in Ring-Core Erbium-Doped Fiber,” Research, vol. 2020, Article ID 7623751, 12 pages, 2020. https://doi.org/10.34133/2020/7623751.

  • Views 199
  • Citations 0
Altmetric Attention Score
Find out more