Skip to main content

Research Article

Polymorphism-Dependent Dynamic Ultralong Organic Phosphorescence

Mingxing Gu1,2, Huifang Shi2, Kun Ling2, Anqi Lv2, Kaiwei Huang2, Manjeet Singh2, He Wang2, Long Gu2, Wei Yao2, Zhongfu An1,2, Huili Ma2, and Wei Huang1,2

1Institute of Flexible Electronics (IFE), Northwestern Polytechnical University (NPU), 127 West Youyi Road, Xi’an 710072, China
2Key Laboratory of Flexible Electronics (KLOFE) & Institute of Advanced Materials (IAM), Nanjing Tech University (NanjingTech), 30 South Puzhu Road, Nanjing 211816, China
Correspondence should be addressed to Zhongfu An; iamzfan@njtech.edu.cn, Huili Ma; iamhlma@njtech.edu.cn, and Wei Huang; iamwhuang@nwpu.edu.cn

How to Cite this Article

Mingxing Gu, Huifang Shi, Kun Ling, et al., “Polymorphism-Dependent Dynamic Ultralong Organic Phosphorescence,” Research, vol. 2020, Article ID 8183450, 9 pages, 2020. https://doi.org/10.34133/2020/8183450.

  • Views 179
  • Citations 0
Altmetric Attention Score
Find out more